nuntana.co.thnuntan banner
โรงเรียนกวดวิชา นันทนา

   รู้จักเรา
  ดาวน์โหลดใบปลิว
ผู้ที่ online อยู่ 0 คน
ผู้ที่เข้าชมวันนี้ 73 คน
ผู้ที่เข้าชมทั้งหมด 439705 คน
 


    
 


รายชื่อนักเรียนส่วนหนึ่งจากโรงเรียนกวดวิชานันทนา
ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อร.ร.รัฐบาลที่มีชื่อเสียงได้ ชั้น ม.1 ได้ ปี 2560

เด็กหญิงณัฐณิชา แดนประกรณ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายคมชาญ โคจำนงค์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงศศินา ประชุมเชื้อ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงพราวพุทธ กันตพงษ์คงเดช ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงธวัลรัตน์ ศิวพรพันธุ์เลิศ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงภัทรนันท์ พรมอยู่ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงเบญญาภา โตรุ่งกิจมั่งมี ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงณิชา ภู่เจริญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงสุรางคณา ทองนพคุณ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงธญาย์ โปรตาซิโอ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายชยากร สรสิทธิ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงทัศน์มน ทนต์ประเสริฐเวช ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชาบวงศ์วรัณ วงศ์กิตติชวลิต ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายพีรพล เติมศักดิ์สกุล ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา หาญปริพรรณ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงอชิราภรณ์ ชลจิตสวัสดิ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายอริยชัย จอมเกาะ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงอภิชญา เลยวาณิชย์เจริญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายศรวิษฐ์ คงพิเชษฐกุล ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์คำเสาร์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงวีรดา เศรษฐพร ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงอัสมาวตี วิวัฒน์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายณนฐกร ขัยธวิชัย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงณัฐชยา งามเนตร ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายภคพล เฮ้งเจริญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายคณาธิป แจงสูงเนิน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงอรปรียา เพียรดี ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายอิงธาร เทียมเมือง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญา เพ็งเจริญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายลิมปพัทธ์ ศรีพิมาย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงรัศมี จันโททัย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงอนรรฆนนท์ ตระกูลสัน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายศุภกิจ แย้มรุ่ง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายอรรณพ หงษ์น้อย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงภัฎธ์ษนัน นันธิภาคจิระโชติ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงณิชาภัทร รุจิวัตร์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายนภนต์ ปวรินทร์พงษ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงตมิสา จาติเกตุ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงภาวิตา ฟูรังษีโรจน์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายธิติวุฒิ สุกทอง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงสิรินันท์ คารวานนท์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายชินกฤต ชูแสง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายพีรวัส เกษประดิษฐ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงแพรวา รังสิมานนท์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงชื่นศิกานต์ ว่องรวีวัฒน์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายภูรินทร์ อนุวัฒน์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงชญาฎา เงินประมวล ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงญาณิศา ทองทิพย์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายศิริพงษ์ สมัครัฐกิจ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายธีรสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายณภัทร เนืองเศรษฐพงศ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กชายกฤตภาส สุรดินทร์กูร ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงญาณิศา คงจันทร์ ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงเบญจวรรณ เสาวลักษณ์สิริโสภา ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงอทิตยา บุรณศิริ ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงบุณยธร สถิตมั่นในธรรม ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กชายชยุต ฉัตรฉายแสง ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงชัญญาพรรณ พลธนธรณ์ ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กชายสุวพัชร ต่อพัฒนนันท์ ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงณัฏฐา ศรีทานันท์ ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงเพ็ญพิศุทธิ์ บำรุง ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงสมิตา วรกุลลัฏฐานีย์ ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กชายกีรดิต ศรีสหกิจ ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กชายศุภเสกข์ สว่างจิตร ร.ร.บางกะปิ
เด็กชายกษิดิศ ศิริจันทร์เพ็ญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กชายชัยภัทร ชูนิยม ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กชายธนวิศว์ แม้นเจริญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงศิวณัฐฐา สุขัควานนท์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงณัฐณิชา แดนประกรณ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กชายจิณณพัทย์ พันธ์ศรี ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กชายจักริน ศิริบูรณ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงชุติมนต์ สุภาวิมล ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงวริษฐา สุนทรพิทักษ์กูล ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงสุรางคณา ทองนพคุณ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงศิรประภา ชัยธาวุฒิ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงประภาศิริ ชัยธาวุฒิ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กชายนันทิพัฒน์ เอี่ยมเจริญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กชายอดุลวิทย์ จึงรุ่งเรืองกิจ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงรติชา รัตนพานี ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กหญิงปาลิตา เกลี้ยกล่อม ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กชายอรรณพ เกตุพ่อค้า ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
เด็กชายโปษัณ บรรพษร ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กชายอดุลวิทย์ จึงรุ่งเรืองกิจ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กชายปฐวี ชลรัตนธรรม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงชนม์นิภา ธราพร ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงพสชนัน ดอรอมาน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงชรัญญา อินทร์ทอง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กชายณภัทร รุ่งเรือง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงญาณิศา หมั่นการ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงธวัลรัตน์ เหล่านาค ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กชายปุญญพัฒน์ แต่งตั้ง ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงชุติมณฑน์ พลกำจัด ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงจิรัชญา แผ่นหิน ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กชายกัณฑ์กฤช สุทธิประภา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กชายกษิดิศ ปัญญาสาร ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงอภิชญา ตั้งพรวิจิตร ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์คำเสาร์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงอัญมณี โหมดนอก ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายรัชพล ทองพิสิฐสมบัติ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงอาทิตยา สุภารัตนดำธร ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายคามิน รื่นภาคธัม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายพงษ์พิชญ์ นิธิณิชกุล ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายกิรตีกานต์ รัตนเนตติกานนท์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายสนทรรศ พงศ์ศุภวรรณ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายณภคดร สำเภาทอง ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงพรชนก พรมบุตร ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงนิศารัตน์ กังวาฬ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงศิรินภา แก้วชมภูนุช ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายกฤตภาส พัฒน์แก้ว ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายลิมปพัทธ์ ศรีพิมาย ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายภูริกฤษฎิ์ จ้อนเพชร ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายมีบุญ บุญมี ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายคณาธิป วิไลแก้ว ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงปวีร์รตา ทะโทน ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงปรียาภรณ์ ธนาวนิชสุขกุล ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายภัทรชัย สร้อยวานิช ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายวิศณุ เนตรประเสริฐ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงวชิรินทรา ภูฆัง ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายดิษฐวัฒน์ แจ่มปรางค์ทอง ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายกณวรรธน์ เดชแสง ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย

และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสอบเข้าร.ร.สาธิตและร.ร.เอกชนที่มีชื่อเสียงอื่นๆได้

โรงเรียนต้องขออภัยที่ไม่สามารถนำรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ได้มาลงไว้ ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด

    ดูย้อนหลัง ปี 2559

โรงเรียนกวดวิชา นันทนา
มี 2 สาขาเปิด

เสาร์ - อาทิตย์ และ เรียนทุกวันตอนเย็น

Tel: 08-1493-0396,08-6403-4895 Fax : 02-734-9908

โรงเรียนกวดวิชานันทนาสาขาซาฟารี (บ้านครูนันท์)

เลขที่ 278/188-189 ถนน เลียบคลองสอง
เขตคลองสามวา กทม.
Tel: 08-1493-0396,08-6403-4895,02-908-0933
โรงเรียนกวดวิชา นันทนาเพอร์เฟค

เลขที่ 11/2 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง
เขตมีนบุรี กทม.  Tel: 02-917-4962

08-1493-0396,08-6403-4895


E-mail: wilasinec.ae78@hotmail.com
Copyright© 2009 by โรงเรียนกวดวิชา "นันทนา"