nuntana.co.thnuntan banner
โรงเรียนกวดวิชา นันทนา

   รู้จักเรา
  ดาวน์โหลดใบปลิว
ผู้ที่ online อยู่ 0 คน
ผู้ที่เข้าชมวันนี้ 87 คน
ผู้ที่เข้าชมทั้งหมด 442276 คน
 


    
 


รายชื่อนักเรียนส่วนหนึ่งจากโรงเรียนกวดวิชานันทนา

ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ร.ร.รัฐบาลที่มีชื่อเสียงได้ชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2567


เด็กชายเมธาสิทธิ์ เจริญผ่อง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กชายวรภัทร วงศ์ติณชาติ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 
เด็กหญิงสุณัฏฐา ไพศาลภาณุมาศ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กหญิงชญานิศ วงศ์บุหลัน ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กหญิงจิดาภา กลิ่นประภัศร ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กหญิงจิระกัญญา จงเสริมศิริสกุล ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กหญิงวรดา วงศ์ติณชาติ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กชายธรรมพล ถิ่นสุวรรณ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กหญิงชญานิศ สุขสมบูรณ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กชายเกียรติโกศล แกล้วทนงค์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)
เด็กชายนันทวัฒน์ พัฒนอลงกรณ์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงวรรณิศา นานช้า ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงปุญญิศา บัวพัฒน์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงสิรินพิชญ์ ศุภวัฒน์วุฒิโชติ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงมัทนพร พัวเพิ่มพูลศิริ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายภูมิพัฒน์ ญาติเนียม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายศิวัช บุญเพ็ง ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงแก้วกัญญา เอี่ยมสอาด ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายตะวัน กิตติพงศ์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงพราวแพรฟ้า โทวระ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงอริสา ผลธุระ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงเพชรรัตน์ พินิจดำ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงจิรัญญา จำปา ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กชายเจฏอัคคัญญ์ พรรณรายน์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ลีลาพิสุทธิ์ ร.ร.หอวัง
เด็กหญิงณาราภัส เมืองมุสิก ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายตฤณ ผาสุขธรรม ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายฐิติพันธ์ ฐิติสัตยวาท ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายพรภิเษก ประจันเขตต์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายชนานนท์ บุญรัตน์ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กชายณัฐปรัชญ์ หอมหวล ร.ร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงชญานิศ วงศ์บุหลัน ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เด็กหญิงณิชชิตา โกสินทร์ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เด็กหญิงศรัณย์ภรย์ สุภาวิมล ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
เด็กชายวรินทร เลิศคุณาวัฒน์ ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงภคภรณ์ มุขพรหม ร.ร.สตรีวิทยา 2
เด็กหญิงปุณยาพร คำมา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
เด็กชายวรัญญู ไชยบุญมา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
เด็กหญิงณฐารินทร์ รัตนพงศ์สิทธิ ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
เด็กหญิงกัญญาณัฐ   คูณขุนทด ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ
เด็กชายกันตินันท์ แซ่อึ่ง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายศิริ ศรีอาภรณ์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายศศิน กาญจนเมษ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงไอญา จินตะมัย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายรฐนนท์ ใจแก้ว ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงอธิชา พรมสัก ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายวีรกร น่วมทะนัง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงมิรา ยอดพินิจ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายตฤณ ผาสุขธรรม ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายณัฐวรา กำลังหาญ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงศิรภัสสร ธานีรัตน์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายธนกฤต สุภัควชิรกุล ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายปัณณ์จกฤษฎิ์ สนมเนาว์ ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายณัฐภัทร แก้วนวม ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายสิทธา ดาวเรือง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงชลลดา ทิพย์ชัย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงวชิรญาณ์ คงมี ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงอาคิรา จินตะมัย ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายภูชิต ดาวเรือง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงพิชญาภา เหล่าสกุล ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ตั้ง ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี) 2
เด็กชายกันต์พิภัช สุกใส ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กชายวุฒิภัทร วาณิชสกุลดี ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กชายณัศฐ์ธาวิน พงศ์พิชญะศิล ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงกัญญ์วรา เจตนาไทกุล ร.ร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เปลี่ยนไทย ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
เด็กหญิงณปภัช บุญเลิศ ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

 

และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนอีกส่วนหนึ่งที่สามารถสอบเข้าร.ร.สาธิตและร.ร.เอกชนที่มีชื่อเสียงอื่นๆได้

โรงเรียนต้องขออภัยที่ไม่สามารถนำรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ได้มาลงไว้ ณ ที่นี้ได้ทั้งหมด

    ดูย้อนหลัง ปี 2566

โรงเรียนกวดวิชา นันทนา
มี 2 สาขาเปิด

เสาร์ - อาทิตย์ และ เรียนทุกวันตอนเย็น

Tel: 08-1493-0396,08-6403-4895 Fax : 02-734-9908

โรงเรียนกวดวิชานันทนาสาขาซาฟารี (บ้านครูนันท์)

เลขที่ 278/188-189 ถนน เลียบคลองสอง
เขตคลองสามวา กทม.
Tel: 08-1493-0396,08-6403-4895,02-908-0933
โรงเรียนกวดวิชา นันทนาเพอร์เฟค

เลขที่ 11/2 ซอยรามคำแหง 164 ถนนรามคำแหง
เขตมีนบุรี กทม.  Tel: 02-917-4962

08-1493-0396,08-6403-4895


E-mail: wilasinec.ae78@hotmail.com
Copyright© 2009 by โรงเรียนกวดวิชา "นันทนา"